Jednorázové a opakované príspevky

Jednorazové peňažné príspevky:

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • možno poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava, s výnimkou druhého mechanického, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík
 • suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 EUR, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 EUR, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 EUR a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 EUR.

Na opravu pomôcky

 • ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu
 • suma príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • môže ho dostať človek, ktorý je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia
 • suma príspevku môže byť najviac 11 617,88 EUR.

Na kúpu osobného auta

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov
 • cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 EUR, príspevok je najviac 6 638,79 EUR a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 EUR.

Na úpravu osobného auta

 • auto však nesmie mať viac ako 5 rokov, príspevok možno poskytnúť aj na auto, na ktoré nebol poskytnutý príspevok na kúpu, ak je osoba s ŤZP jeho vlastníkom
 • suma: najviac 6 638,79 EUR, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 EUR.

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

 • možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť takejto osoby premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
 • suma: úhrn poskytnutých príspevkov v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 EUR, na úpravu garáže 1 659,70 EUR.

Opakované peňažné príspevky:

Na osobnú asistenciu

 • možno poskytnúť pri odkázanosti na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku
 • výška príspevku: 2,76 EUR na hodinu

Na prepravu

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom
 • výška príspevku: mesačne najviac 101,07 EUR.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • na diétne stravovanie je výška príspevku mesačne: v prvej skupine chorôb a porúch 36,77 EUR; v druhej skupine 18,39 EUR; v tretej skupine 11,04 EUR;
 • príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,39 EUR mesačne;
 • príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta: 33,09 EUR mesačne;
 • príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom: 44,12 EUR mesačne.

Príspevok na opatrovanie

 • možno poskytnúť osobe, ktorá opatruje človeka s ŤZP staršieho ako šesť rokov avšak najviac za 30 dní v roku aj vtedy, ak sa osobe, ktorá opatruje človeka s ŤZP, poskytuje odľahčovacia služba, ale aj vtedy, ak sa človeku s ŤZP poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne
 • výška príspevku, ak

  1. fyzická osoba v produktívnom veku

  a) opatruje 1 ŤZP: 220,52 EUR mesačne

  b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 294,01 EUR mesačne

  c) opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 194,79 EUR mesačne

  d) opatruje 2 a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 275,65 EUR mesačne

  e) opatruje ŤZP, ktorý je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú fyzickú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne: 286,66 EUR mesačne

  2. fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

  a) opatruje 1 ŤZP: 91,88 EUR mesačne

  b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 121,28 EUR mesačne.