Kontakt

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice
Ladožská 16
040 12 Košice

IČO: 318221420009
DIČ: 2022501206
Bankové spojenie: ČSOB,  a.s.

IBAN: SK28 7500 0000 0040 0787 6388

                                                                    …
Bc. Zuzana Bendíková, predseda pobočky
tel.: +421905821868
e-mail: kosice@mojareuma.sk
www.ligareumake.sk

LPRe _MP +KE2

Liga proti reumatizmu na Slovensku
nábr. I. Krasku 4
921 01 Piešťany

www.mojareuma.sk

www.nurch.sk