O nás

Liga proti reumatizmu na Slovensku ako nezávislé občianske združenie s pôsobnosťou na celom  Slovensku vznikla v roku 1990 a združuje všetkých, ktorí chcú zlepšiť postavenie reumaticky chorých.

Poslaním Ligy je:

  • Usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov.
  • Organizovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú a môžu pomôcť.
  • Oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení.
  • Presadzovať sústavné zvyšovanie odbornosti zdravotníckych  pracovníkov    v odbore reumatológia.
  • Zabezpečovať kontakty s podobnými inštitúciami a národnými Ligami po celom svete.

Liga svojim členom poskytuje:

  • Poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych.
  • Kurzy a rekondičné pobyty so zameraním na zdravotné a  sociálne problémy.
  • Organizuje spoločenské a kultúrne podujatia.
  • Edičnú činnosť – 2x do roka Informačný bulletin zdarma a príležitostne  odborné brožúrky s tematikou liečby a prevencie jednotlivých reumatických chorôb.

Liga proti reumatizmu na Slovensku má svoje sídlo v Piešťanoch a jej členovia sú organizovaní v 14 miestnych pobočkách (Bardejov, Bratislava, Čadca, Ilava, Košice, Lučenec, Martin, Partizánske, Poprad, Púchov, Topolčany, Trenčín, Trnava, Žilina)  a vo 2 záujmových kluboch s celoslovenskou pôsobnosťou: Klub Kĺbik sa venuje mladšej generácii reumatikov, hlavne deťom a ich rodinám a Klub Motýlik poskytuje svoju činnosť pacientom  so systémovým lupus erythematosus a inými systémovými ochoreniami spojiva.