Prihláška

Minimálna výška členského príspevku od roku 2024 je 17 EUR za rok. Členský príspevok sa platí jednorázovo najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Ak ste sa rozhodli stať členom Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice, vyplňte všetky nasledujúce údaje:

Všetky údaje sú povinné!

PREHLÁSENIE:

Odoslaním elektronickej prihlášky, následným jej podpísaním a uhradením členského sa stávam platným členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a zároveň, ako dotknutá osoba, udeľujem svoj súhlas so spracovaním a použitím mojich osobných údajov Lige proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice, so sídlom Ladožská 16, 040 12 Košice, IČO: 31822142/009  a s ich poskytnutím Lige proti reumatizmu na Slovensku so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, IČO: 31822142 a to v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, pohlavie a e-mailová adresa  a to na tieto účely:

Súhlas je daný na dobu trvania členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odvolania Lige proti reumatizmu na Slovensku.