Jednorázové a opakované príspevky

Peňažné príspevky zdravotného postihnutia ZŤP/ŤZP platné od 1. júla 2022

Jednorazové peňažné príspevky:

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • možno poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava, s výnimkou druhého mechanického, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík
 • suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 EUR, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 EUR, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 EUR a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 EUR.

Na opravu pomôcky

 • ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu
 • suma príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • môže ho dostať človek, ktorý je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia
 • suma príspevku môže byť najviac 11 617,88 EUR
 • výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Na kúpu osobného auta

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb) a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov
 • cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 EUR, príspevok je najviac 6 638,79 EUR a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 EUR
 • výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Na úpravu osobného auta

 • auto však nesmie mať viac ako 5 rokov, príspevok možno poskytnúť aj na auto, na ktoré nebol poskytnutý príspevok na kúpu, ak je osoba s ŤZP jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom
 • suma: najviac 6 638,79 EUR, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 EUR
 • výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

 • možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť takejto osoby premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
 • suma: úhrn poskytnutých príspevkov v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 EUR, na úpravu garáže 1 659,70 EUR.

Opakované peňažné príspevky:

Na osobnú asistenciu

 • výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách
 • výška príspevku: 5,20 EUR na hodinu
 • výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

Na prepravu

 • peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
 • peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 119,61 €.
 • výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • na diétne stravovanie je výška príspevku mesačne: v prvej skupine chorôb a porúch 43,51 EUR; v druhej skupine 21,76 EUR; v tretej skupine 13,06 EUR;
 • príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 21,76 EUR mesačne;
 • príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta: 39,15 EUR mesačne;
 • príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom: 52,21 EUR mesačne.

Príspevok na opatrovanie

 • Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri:

  úkonoch sebaobsluhy,
  starostlivosti o domácnosť,
  realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

  Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

 • výška príspevku, ak

  1. fyzická osoba v produktívnom veku

  a) opatruje 1 ŤZP:  525,65 EUR mesačne

  b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 699,15 EUR mesačne

  Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie  nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

  Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima,

  je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima,

  je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

  2. fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

  a) opatruje 1 ŤZP: 262,85 EUR mesačne

  b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 349,60 EUR mesačne.

 • Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 • Ak osoba s ŤZP zomrie:

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.