Všeobecné informácie

Kompenzačné príspevky pre držiteľov preukazu ŤZP

Kompenzácia je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravou fyzickou osobou rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v rovnakých alebo porovnateľných podmienkach.

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti sú upravené zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti:

– mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená  orientačná schopnosť,
–  komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky

  • 1. na diétne stravovanie,
  • 2. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • 3. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • 4. súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,

– sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Konanie o poskytovaní sociálnej pomoci  sa začína na základe písomnej žiadosti osoby na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ku ktorej sa dokladá potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, vyhlásenie o majetkových pomeroch, lekársky nález od ošetrujúceho lekára, a iné doklady. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok vydaný na základe predložených dokumentov (prípadne ďalším zisťovaním) oddelením posudkových činnosti.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Jednorázové peňažné príspevky:

1. peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
2. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
3. peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
4. peňažný príspevok na opravu pomôcky,
5. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
6. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
7. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
8. peňažný príspevok na úpravu bytu,
9. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
10. peňažný príspevok na úpravu garáže,

Opakované peňažné príspevky:

1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
2. peňažný príspevok na prepravu
3. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
4. peňažný príspevok na opatrovanie.