Sociálna rubrika

Kompenzačné príspevky pre držiteľov preukazu ŤZP

Kompenzácia je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravou fyzickou osobou rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v rovnakých alebo porovnateľných podmienkach.

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti sú upravené zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti:

– mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená  orientačná schopnosť,
–  komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky

 • 1. na diétne stravovanie,
 • 2. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • 3. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • 4. súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,

– sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Konanie o poskytovaní sociálnej pomoci  sa začína na základe písomnej žiadosti osoby na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ku ktorej sa dokladá potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, vyhlásenie o majetkových pomeroch, lekársky nález od ošetrujúceho lekára, a iné doklady. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok vydaný na základe predložených dokumentov (prípadne ďalším zisťovaním) oddelením posudkových činnosti.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Jednorázové peňažné príspevky:

1. peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
2. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
3. peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
4. peňažný príspevok na opravu pomôcky,
5. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
6. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
7. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
8. peňažný príspevok na úpravu bytu,
9. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
10. peňažný príspevok na úpravu garáže,

Opakované peňažné príspevky:

1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
2. peňažný príspevok na prepravu
3. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
4. peňažný príspevok na opatrovanie.

Jednorazové peňažné príspevky:

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • možno poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava, s výnimkou druhého mechanického, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík
 • suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 EUR, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 EUR, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 EUR a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 EUR.

Na opravu pomôcky

 • ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu
 • suma príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • môže ho dostať človek, ktorý je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia
 • suma príspevku môže byť najviac 11 617,88 EUR.

Na kúpu osobného auta

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov
 • cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 EUR, príspevok je najviac 6 638,79 EUR a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 EUR.

Na úpravu osobného auta

 • auto však nesmie mať viac ako 5 rokov, príspevok možno poskytnúť aj na auto, na ktoré nebol poskytnutý príspevok na kúpu, ak je osoba s ŤZP jeho vlastníkom
 • suma: najviac 6 638,79 EUR, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 EUR.

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

 • možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť takejto osoby premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
 • suma: úhrn poskytnutých príspevkov v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 EUR, na úpravu garáže 1 659,70 EUR.

Opakované peňažné príspevky:

Na osobnú asistenciu

 • možno poskytnúť pri odkázanosti na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku
 • výška príspevku: 2,76 EUR na hodinu

Na prepravu

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom
 • výška príspevku: mesačne najviac 101,07 EUR.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • na diétne stravovanie je výška príspevku mesačne: v prvej skupine chorôb a porúch 36,77 EUR; v druhej skupine 18,39 EUR; v tretej skupine 11,04 EUR;
 • príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,39 EUR mesačne;
 • príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta: 33,09 EUR mesačne;
 • príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom: 44,12 EUR mesačne.

Príspevok na opatrovanie

 • možno poskytnúť osobe, ktorá opatruje človeka s ŤZP staršieho ako šesť rokov avšak najviac za 30 dní v roku aj vtedy, ak sa osobe, ktorá opatruje človeka s ŤZP, poskytuje odľahčovacia služba, ale aj vtedy, ak sa človeku s ŤZP poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne
 • výška príspevku, ak

  1. fyzická osoba v produktívnom veku

  a) opatruje 1 ŤZP: 220,52 EUR mesačne

  b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 294,01 EUR mesačne

  c) opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 194,79 EUR mesačne

  d) opatruje 2 a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 275,65 EUR mesačne

  e) opatruje ŤZP, ktorý je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú fyzickú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne: 286,66 EUR mesačne

  2. fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

  a) opatruje 1 ŤZP: 91,88 EUR mesačne

  b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 121,28 EUR mesačne

 

Zdroj: pravda.sk, upsvar.sk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: pravda.sk